loading image

política de privacitat

AVÍS LEGAL

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, l'informem el següent:

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Titular: GIOLDENT, S.L.
 • CIF: B25719733
 • DomiciLI social: C / Jaume I nº 1 Les Borges Blanques (25400)
 • Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom L-25100, FoLI: 1258, full 27.
 • Correu electrònic: info@gioldent.com
 • Delegat de protecció de Dades (DpO): L'usuari pot contactar amb el DpO a través de la següent adreça sibprodasa@sibprodasa.es

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la lectura de la present política de privacitat, l'Usuari queda informat sobre la forma en què GIOLDENT S.L. recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són faciLItades a través del lloc web www.gioldent.com (en endavant, el "lloc web"), així com els propis de la seva connexió i navegació (en endavant, la " navegació ") i aquelles altres dades que pugui faciLItar en un futur a GIOLDENT SL. L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per faciLItar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja faciLItar les seves dades personals, o els de tercers a GIOLDENT S.L.


3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del lloc web d'GIOLDENT S.L. són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciLIten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes.


4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ GIOLDENT S.L. LES DADES PERSONALS DE L'USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l'Usuari, les dades personals recolLIdes seran tractades per GIOLDENT S.L. d'acord amb les següents finalitats:

 • Gestiona les seves sol·LIcituds de contacte amb GIOLDENT S.L. a través dels canals disposats per a això.
 • Gestionar l'enviament de comunicacions comercials personaLItzades de GIOLDENT S.L., per mitjans electrònics i / o convencionals, en els casos en què l'Usuari així ho consenti expressament.
 • Gestionar l'enviament de comunicacions comercials personaLItzades de GIOLDENT S.L., per mitjans electrònics i / o convencionals, llevat que l'Usuari indiqui el contrari.
 • Gestionar la reaLItzació d'enquestes i / o avaluacions relatives a la quaLItat dels serveis prestats per GIOLDENT S.L. a la percepció de la seva imatge com a companyia.

Les dades de l'Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compLIment de cada finaLItat o fins que l'Usuari sol·LIciti la seva baixa a GIOLDENT S.L., s'oposi o revoqui el seu consentiment.


6. Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Els tractaments de dades necessàries per al compLIment de les referides finaLItats que necessitin del consentiment de l'Usuari per la seva reaLItzació, no es duran a terme sense comptar amb aquest.

Així mateix, en cas que l'Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la LIcitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb GIOLDENT S.L. a través dels canals següents: info@gioldent.com.

Així mateix, en els casos en què sigui necessari tractar les dades de l'Usuari per al compLIment d'una obLIgació legal o per a l'execució de la relació contractual existent entre GIOLDENT S.L. i l'Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compLIment d'aquestes finaLItats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la reaLItzació d'enquestes i / o avaluacions relatives a la quaLItat dels serveis prestats per GIOLDENT S.L. i / o a la percepció de la seva imatge com a companyia es reaLItzarà en base a l'interès legítim del responsable.


7. A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L'USUARI?

Les dades de l'Usuari podran ser comunicades a:

 • Empreses participades o del grup empresarial de GIOLDENT S.L., únicament per a fins administratius interns i / o per a les finaLItats anteriorment indicades.
 • Proveïdors de GIOLDENT S.L. necessaris per a l'adequat compLIment de les obLIgacions legals i / o de les finaLItats anteriorment indicades.
 • Partners i empreses col·laboradores de GIOLDENT S.L. per al compliment de les finalitats anteriorment indicades i / o, en el cas que així ho autoritzi, per a l'enviament de comunicacions comercials.
 • Administracions PúbLIques, en els casos previstos per la Llei.
 • Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.


  8. RESPONSABILITAT DE L'USUARI

  L'Usuari:

  • Garanteix que és major d'edat o emancipat legalment si és el cas, plenament capaç, i que les dades que faciLIta GIOLDENT S.L. són veritables, exactes, completes i actuaLItzades. A aquests efectes, l'Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actuaLItzada informació faciLItada, de manera que respongui a la seva situació real.
  • Garanteix que ha informat els tercers dels que faciLIti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per faciLItar les seves dades a GIOLDENT S.L. per als fins assenyalats.
  • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni mitjançant el Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a GIOLDENT S.L. o de tercers.

  • 9. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

   Una de les finaLItats per a les quals GIOLDENT S.L. tracta les dades de l'Usuari serà per a l'enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i / o convencionals, amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es reaLItzi alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat la seva recepció i / o que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.

   Per a dur a terme la tasca anterior, GIOLDENT S.L. podrà anaLItzar les dades obtingudes, a fi d'elaborar perfils d'Usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.

   En el cas que l'Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de GIOLDENT S.L. pot sol·LIcitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça electrònica: info@gioldent.com, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l'opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses. < / p>

   10. EXERCICI DE DRETS

   L'usuari pot enviar un escrit a GIOLDENT SL, domiciLI social: C / Jaume I nº 1 Les Borges Blanques (25400), o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça info@gioldent.com, en ambdós casos , amb l'àncora "Protecció de Dades", en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

   • Revocar els consentiments atorgats.
   • Obtenir confirmació sobre si en GIOLDENT S.L. s'estan tractant dades personals que concerneixen a l'Usuari o no.
   • Accedir a les seves dades personals.
   • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
   • Sol·LIcitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recolLIts.
   • Obtenir de GIOLDENT S.L. la LImitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
   • Conèixer el intervenció humana, a expressar el teu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de GIOLDENT S.L.
   • Sol·LIcitar la portabiLItat de les teves dades.
   • Així mateix, s'informa a l'usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l'Autoritat de control competent.


    11. MESURES DE SEGURETAT

    GIOLDENT S.L. tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'apLIcació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

    Data darrera actuaLItzació: 25 maig 2018